Legal

Site managed by Bertrand and Haruko Michalon

1686-84 Shirata, Higashi-izu-cho, Kamo-gun, Shizuoka-ken, 413-0304 Japan

email: bertrand@kimonos-d-ako.com